Hızlı Okuma Giriş
Sınav Sonuçları İçin Tıklayımız
DUYURULARIMIZ

MENTAL ARİTMATİK

Zihin Gelişim Mental Aritmetik Eğitimi, 5-12 yaş arasındaki çocuklarda, Zekâ gelişimi sağlayan bir zihinsel gelişim programıdır.
     Zihin Gelişim Mental Aritmetik merkezlerinde öncelik olarak öğrenciye Abaküs (Soroban) kullanılması öğretilmektedir. Abaküs kullanmayı öğrenen öğrenciler daha sonra zihinlerinde Abaküsü canlandırarak dört işlemi hesap makinası hızı ile zihinden yapmayı öğrenirler. Bu işlemleri yaparken parmakları ile zihnindeki boncukları taşıyarak işlem yaparlar.
Mental Aritmetik Eğitimin son aşamasında öğrenciler işlemleri parmakları kıpırdatmaya ihtiyaç duymaksızın yapabilir hale gelirler. Hesap makinası kadar hızlı işlem yapabildiklerinden dolayı kendilerine olan özgüvenleri kat kat artar.
   Abaküs Nedir?
 Toplama ve çıkarma gibi Aritmetik işlemlerin yapılmasında kullanılan, rakamlar yerine boncuk benzeri nesnelerden yararlanılan bir hesap aracına abaküs denir. Abaküs sözcüğü, Eski Yunanca kökenlidir. Eski Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Hintliler ve Çinliler, hesap yaparken abaküs kullanırlardı. Rakamlar simgelerle gösterilmeye başlandıktan sonra abaküs kullanımı azaldı. Abaküste; bir çerçeve içinde yan yana onüç tane çubuk bulunur. Her çubukta da beş boncuk vardır. Çubuklar sayıların basamaklarını gösterir. Sayı boncuğu, abaküs veya çörkü, basit toplama ve çarpma işlemleri için kullanılan bir alettir. Boncukların sayılması şeklinde çalışır. 
 
Abaküsün Tarihçesi Tarihi icadı 
 
M.Ö. 2400 yıllarında Çin’de geliştirilen abaküs, denizaşırı ticaret yapan tüccarlar sayesinde Girit ve Miken bölgelerinden Avrupa ve Amerika’ya yayılmıştır. Abaküs, hareketli parçalara sahip olduğu bilinen ilk hesap makinesidir. Arap sayılarının ve sıfır kavramının abaküs yardımıyla geliştirilmesi tarih öncelerine gitmekle beraber, halen dünyanın değişik bölgelerinde özellikle okul öncesi çağdaki çocukların matematiksel zekasını geliştirmek amacıyla kullanılmaktadır. 
 
Çağdaş hesap makinelerinin ve bilgisayarların atası sayılan hesap aygıtı olan Abaküs’te amaç 4 ana matematiksel işlem olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme yapmaktır. Babilliler’in buluşu olan abaküs, yüzyıllar boyunca ticarette büyük önem taşımıştır. abaküsün temeli Girit ve Miken’e dayanmakta ve ilk abaküs örneklerinin hemen hepsinde Girit ve Miken süsleme sanatından örnekler da bulunmaktadır. Ýlköğretim sınıflarında matematik dersine yardımcı olması amacıyla da kullanılır. Abak (Abaküs), Aritmetik hesaplamaları yapmaya yardımcı bir alet. 
 
En iyi bilinen biçimi (Çinlilerin Suan Pan’ı) dikdörtgen bir çerçevenin içine gerilmiş teller üstüne inciler dizilmesiyle oluşturulan abak, başlangıçta toprağın içine açılan sıra sıra oluklara dizilen taşlardan oluşmaktaydı. Daha sonraları, yuvarlık bilye büyüklüğünde metal top ya da boncukların paralel çubuklar ya da teller üstünde hareket ettikleri biçimi almıştır.Sayı sayma üzerine ilk buluntular Neanderthallerin yaşadığı 50 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Sayılar yazıya dökülmeden önce sözcük, taş ve parmaklarla gösteriliyordu.Ýlk yazılı rakamlar 5000 yıl önce, bilinen en eski sistemlere sahip olan Mısırlılar ve Sümerlerde görülür. En eski ve en yaygın hesap makinesi olan elin kullanımı ise Mısır’dan Eski Yunan’a, Avrupa, Ýslam Ülkeleri, Çin, Hindistan ve Kolomb öncesi Amerika’ya kadar pek çok yerde görebiliriz.Ama elin kullanımının sınırlı olması ve ilk zamanlarda rakamlarla yazılı olarak hesaplama yapm zorluğu ilk Mekanik hesap makinelerini doğurdu. Ýşte bu hesaplama uğraşısının ortaya çıkardığı aletlerden biri de ABAKÜS’TÜR.Abaküs bir sayı tahtası olarak tanımlanabilir. Ama Çinlilerin kullandıkları abaküs, bildiğimiz sayma tahtasından şekil bakımından olduğu gibi toplama ve çıkarma işlemlerininiz yanı sıra çapma bölme ve kök alma diğer işlemlerin de yapılmasına olanak sağlamasıyla farklıdır. 
 
Abaküsün Çince ismi suan phan ( hesaplama tahtası ) ya da chu suan phan ( boncuk hesaplama tahtası ) dır.Tahta bir dikdörtgenden oluşan abaküsün kısa kenarları dikey, uzun kenarları yatay şekilde uzanıyor. Uzun kenarları arasında wei, hang ya da tang isimli genelde bambu ya da telden yapılmış dikey koşut çubukları bulunuyor. Bu çubuklar üzerinde ileri ve geri hareket edebilen chu isimli hafif yassılaştırılmış 7 boncuk taşıyor. Tahta çerçeve, boncuklardan ikisi üstte diğer beşi altta kalacak şekilde kesen liang isimli tahta bir parçayla eşit olmayan iki bölümü ayırıyor.Hang isimli dikey çubuklardan genelde 9 ya da 12 tane bulunuyor, ama bunların kimi zaman 30’a kadar çıktığı biliniyor. Her çubuk bir basamağı temsil ediyor; örneğin en sağdaki birler basamağı olarak alınırsa yanındaki onlar, yüzler, binler… basamağı şeklinde devam ediyor. Liang isimli çubuğun üst kısmında kalan iki boncuktan her biri beş değerinde, alt kısmında kalan iki boncuktan her biri de beş değerindedir. 
 
Dolayısıyla her basamak üstünde 15 sayı taşıyor ama işlemler 10’luk düzene göre yapılıyor. Diğer bir abaküs ise Çinlilerin Negatif sayılarla da uğraştığını gösteriyor. Bu abaküsün üstünde her basamak için iki çubuğu vardı. Bunlardan biri Pozitif sayılar için kırmızı, diğeri negatif sayılar için siyah boncuklar taşıyordu.Çin Halk Cumhuriyeti’nde, sayı boncuğunun günümüzde neredeyse evrensel bir kullanımı vardır. Onu, okuması yazması olmayan sokak satıcılarının elinde gördüğümüz gibi tüccarların, muhasebecilerin, bankacıların, Otel işletmecilerinin, matematikçilerin ya da gökbilimcilerin elinde de görürüz. Bu aletin kullanımı zaten Uzak Doğu geleneklerinde öyle kökleşmiştir ki, Bangkok’un, Singapur’un, Tayvan’ın, Polinezya’nın, Avrupa’nın ve Amerika’nın modern hesap makineleri ile bilgisayarlara kolayca ulaşma olanağı bulmuş olan- “batılılaşmış” Çinlileri ve Vietnamlıları bile, her çeşit hesabı genellikle abaküsle yapmaya devam ederler. 
 
 
Beyin Gelişimi
Beynin her iki lobu birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahiptir. Her iki lop arasında yoğun sinir lifinden oluşan "Korpus kallosum" ağ demeti bulunur. Bu ağ, beynin sağ ve sol lobu arasında sürekli bilgi alışverişini sağlayan bir köprüdür. Beyinde 100 milyarın üzerinde beyin hücresi vardır. Kurulan hafıza ilişkileri ve zihinsel faaliyetlerin her biri bu hücreler arasında yeni bağlar kurarak bir ağ tabakası oluşmaktadır. Kurulan bağların sayısı ne kadar fazla ise, zihinsel potansiyelin gücü de o derece yüksektir.
Sağ lop yaratıcılığa, duygusallığa, seslere ve renklere, hayal gücüne, sezgilere ve soyut algılamalara daha yatkın çalışırken , sol lop mantıklı, sistematik ve analitik düşünmeye, yazı ve sayılara, ölçme, değerlendirme ve eleştirmeye daha yatkın olarak çalışmaktadır.
Beyinlerinin bir yarısını diğerine göre daha iyi kullanan kişiler, diğer boyutta çalışan yarıkürenin yeteneklerine ihtiyaç duyduklarında zorlanırlar ve başarısız olurlar. Birçok test sonucunda, beynin sol lobunun, konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda çok üstün olduğu, mantıklı ve doğrusal çalıştığı tespit edilmiştir.
 
Araştırma sonuçları beynin sağ lobunda, ritim, hayal kurma, renkler, boyut, hacim, müzik gibi fonksiyonların yapıldığını ortaya koymaktadır.Beynin sol tarafı bilgiyi mantıklı ve doğrusal olarak işlemekte, sağ lop ise artistik tarafı oluşturmakta, detaydan çok resmin bütünüyle ilgilenmekte ve bilgiyi şekil ve hayal gücüyle işlenmektedir. Bu yüzden bilgiyi sıra ile işleyen sol lobun aksine, sağ lobun öğrenmede çok daha hızlı ve etkili olduğu anlaşıldı.
İnsanların yüzünü kolayca hatırlarken, ismini hatırlamada zorlanışımız sağ lobun öğrenmede sol lobdan ne derece etkin olduğunu gösterir. Hızlı ve etkili öğrenmenin yolu beynin her iki lobunu birlikte ve dengeli kullanmaktan geçiyor. İki lobun birlikte kullanıldığı, birbirleriyle uyumun sağlandığı ve işbirliği içinde çalışıldığı durumlarda kişisel yetenek ve etkinlikte olağanüstü artış gözlenmektedir.
Eğitimde beynin iki lobunun kullanımı beyin kapasitesini kat kat arttırabilmektedir. Kitap okurken genelde her iki lop birlikte koordineli bir şekilde çalışmak zorunda kaldığından kitap okumak beyin loblarının dengeli gelişiminde en faydalı faaliyetlerdendir.Sol lopça takip edilen ve kavranan sözel kavramlar, sağ lopla tasvir edilir, şekil, imge ve yeni düşüncelere dönüştürülür, canlandırılır.
 
Bilimsel Araştırmalar
 Mental Aritmetik Eğitimi Hakkında Bilimsel Araştırmalar
 
DÜNYADA  ABAKÜS (Soroban) MENTAL ARİTMETİK  EÐİTİMİ ÜZERİNE YAPILMIÞ BİLİMSEL  ARAÞTIRMALARDAN ÖRNEKLER:
1-Effects of Abacus training on the intelligence of Sudanese children (2007)
   (Abaküs eğitiminin Sudanlı çocukların zeka gelişimi üzerindeki etkileri) 
 
 
Paul Irwing ( Universty of Manchester)
Omar Khaleefa- Alya Hamza (Universy of Khartoum)
Richard Lynn (Universty of Ulster)
 
 
7-11 yaş aralığında 3185 Sudanlı çocuk üzerinde yapılmış bir çalışma…
Zeka düzeyleri ölçülerek birbirine denk iki gruba ayrılan çocuklardan deney grubuna 34 hafta süre ile haftada 2 saat abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Kontrol grubu ise bu eğitimi almıyor. 34 hafta sonra tekrar yapılan testlerde, deney grubunun ortalama 7.11 puan IQ artışı sağladığı görülüyor. Ayrıca deney grubunun problem çözümünde de anlamlı bir hız farkı sağladığı ortaya çıkıyor.
 
 
2-Evaluation of Memory in Abacus Learners (2006)
    (Abaküs öğrencilerinin hafıza değerlendirmesi)
 
Department of Physiology,
Stanley Medical College and Hospital
Chennai
 
 
5-12 yaşları arasında IQ testinden geçirilerek, ortanın altında ve üstündeki çocuklar ayıklandıktan sonra, orta zeka düzeyinde 100 çocuk üzerinde yapılan 2 yıl süreli bir çalışma (2002-2004). 50 şer kişilik iki gruba ayrılan öğrencilerden deney grubuna yine haftada 2 saat temposu ile abaküs mental aritmetik eğitimi veriliyor. Araştırmayı yapanlar bu eğitimin matematik becerileri geliştirdiğinin yeterince belgelendirilmiş bir gerçek olduğunu ifade ederek, bu çalışmayı sayısal becerilerden ziyade, kısa süreli bellek ve sözel beceriler açısından yaptıklarını belirtiyorlar. Birinci yılın ve ikinci yılın sonunda uygulanan 6 testin 2 tanesi yine sayısal beceriler ve sayısal bellek ile ilgili olmakla birlikte 4 tanesi tamamen sözel bellek ve metin becerilerine dayalı. Sonuçta abaküs mental aritmetik eğitiminin sayısal becerileri ve sayısal belleği güçlendirdiği gibi, sözel becerileri ve sözel belleği geliştirdiği ortaya çıkıyor ve abaküs mental aritmetik eğitimi alan öğrencilerin daha iyi bir görsel ve işitsel bellek gücüne ulaştığı, bu nedenle bu eğitimi alan öğrencilerin yalnızca matematikte değil sözel derslerde de daha iyi performans göstereceği sonucu çıkarılıyoruz
 
 
3. Prospective demonstration of brain plasticity after intensive abacus mental calculation training (2006)
    ( Yoğun abaküs mental hesaplama eğitiminden sonra zeka şekillendirmenin muhtemel uygulaması)
 
C.L.Chen,M.C. Cheng, Y.H. Huang, J.S. Lee ( Faculty of Biomedical Imaging and Radiological Sciences, National Yang-Ming University, 155, Li-Nong St., Section 2, Taipei 112, Taiwan
T.H.Wu (Department of Medical Imaging and Radiological Sciences, Chung Shan Medical University, 110, Section 1, Chien-Kuo N. Road, Taichung 402, Taiwan)
J.C. Hsieh (Integrated Brain Research Unit, Taipei Veterans General Hospital, 201, Section 2, Shih-Pai Road, Taipei 112, Taiwan
C.Y. Sheu (Department of Radiology, Mackay Memorial Hospital, 92, Section 2, Chungshan North Road, Taipei 104, Taiwan
 
 
Abaküs mental aritmetik eğitimi almış deneklerle almamış olanlarda zihinden işlem sırasında kortikal aktivasyonun (neural processes, blood flow vb.) karşılaştırıldığı bir fMRI çalışması. Normal deneklerde zihinden hesaplama sol beyin ve frontal subkortikal bölge aktivasyonu ile gerçekleşirken, abaküs eğitimi almış deneklerde daha çok sağ premotor dorsal korteksin devreye girdiği ve sonuç olarakta yoğun eğitim ve pratik ile yeni neural patikalar ve bağlantılarla beynin değişebildiği ortaya çıkan beyin plastisitesinin olağanüstü hesaplama becerilerini mümkün kıldığı ifade ediliyor.
 
 
4-Soroban and the right brain
   (Abaküs ve sağ beyin)
   (2000-2001 yıllarında yazılmış 3 değişik makalenin özeti)
 
Ms. Shizuko Amaiwa(Professor, Shinshu University, College of Education)
Dr. Toshio Hayashi, Doctor of Engineering (Professor, Osaka Prefecture University
Director, Research Institute for Advanced Science and Technology (RIAST)
Ms. Kimiko Kawano(Researcher, Nippon Medical School, Center for Informatics and Sciences)
The Ripple Effects and the Future Prospects of Abacus(Abaküsün dalga etkisi ve gelecekte elde edilecek fırsatları): Abaküsün hesaplama becerisinin ötesinde çeşitli disiplinleri ilgilendiren dalga etkisinden söz ediyor.
What Abacus Education Ought to Be for the Development of the Right Brain(Sağ beynin gelişimi için abaküs eğitimi): Abaküs eğitiminin beyin aktivitesini arttırarak özellikle sağ beyni geliştirdiği, sağ beyin geliştikçe demans riskinin azaldığı, severek ve keyifle yapıldığı takdirde çocukların zihinsel gelişimine büyük katkı yapacağı, hatta biraz daha fazla çalışmayı gerektirse de yetişkinler ve daha yaşlı insanlarda da abaküs çalışmasının serebral sinir hücrelerini aktive edeceği ifade ediliyor.
 
 Neden 5-12 Yaş
    İnsan zekasının gelişimi 7 yaşına kadar %75 oranında tamamlanmaktadır. 7-12 yaş arasında ise bu oran %95 e kadar yükselmekte, kalan %5 lik oran ise yaşantımızın geri kalan kısmında iş ve aile yaşantımıza yön vererek ilk atılan temele bağlı olarak inşa edilmektedir.
     Beynin sol ve sağ loblarının senkronize çalışmasını sağlayan abaküs eğitimi 5-12 yaş arası çocukları kapsayan bir eğitim sistemidir. 5 yaşında öğrenciler artık rakamları tanıyabilmekte ve okuyabilmektedir. Rakamları tanıyabilen her çocuk bu eğitime başlayabilmektedir.
    Her bebek düşünme, görme, duygu gibi beyin fonksiyonlarından sorumlu yaklaşık 100 milyar sinir hücresi ile doğar. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise bu doğuştan gelen 100 milyar sinir hücresinin üzerine yenileri üretilmemektedir. Sinir hücreleri sinaps adı verilen küçücük boşluklarla birbirine bağlanırlar ve beynin çeşitli fonksiyonlarını yerine getiren kümeler oluştururlar.
Öğrenme yeteneği 3-10 yaşları arasında en üst seviyelere ulaşır ancak ömür boyu devam eder. İlk 10 yıl boyunca müzik, dil eğitimi, matemetik ve diğer ömür boyu sürecek yetenekler öğrenilmektedir.
Jımnastikte 180 dereca ayak açma hareketi 4-8 yaş arasında yapılabilmektedir. 8 yaşından sonra bu hareketi başarmak için çok acı çekilir. İşte bunun gibi bir öğrenciye Matematik dersinin tohumları 5-12 yaş arası atılmaz ise 12 yaşından sonra öğrenci Matematiği öğrenmek için çok çaba sarf eder.
    Bu nedenle çocuklar için yapılacak eğitim planı bu orana göre düzenlenmelidir?
    UNUTMAYINIZ Kİ! Bu eğitimin küçük yaşlarda başarı oranı %95 iken, bu oran ergenlik dönemine giren bir öğrencide ise %20 lerin altında olmaktadır.
 
Zihin Gelişim Eğitiminin Faydaları
 Zamanda yolculuk yapalım. 2020 li yıllar çocuğumuzun üniversite yılları olsun 2020 li yıllar Türkiye de liseyi bitiren herkesin üniversite eğitimi aldığı yıllar olacak. Yani herkes üniversite mezunu olacak. Peki kim iş bulacak?
ÜRETKEN VE YARATICI OLANLAR, HIZLI DÜŞÜNEBİLENLER ÖNCELİKLİ OLACAK.
 Zihin Gelişimeğitimi ile çocuğunuzun sağ ve sol beyin loblarının dengeli gelişimi sağlanır. Sağ ve sol beyin lobları paralel gelişen bireyler daha üretkendir, problemlerde daha fazla çözüm yolu bulurlar.
 Zihin Gelişim eğitimi ile çocuğunuzun konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir. Hayatı boyunca gireceği sınavlarda işlem hatası yapmaz.
 Zihin Gelişim eğitimi ile matematiksel işlemlere hesap makinası hızı ile cevap verir.
Sınıf içerisinde sorulara hızlı cevap vereceği için liderlik özelliği taşır.
Ödevlerini daha hızlı yapabileceği için kendisine zaman ayırabilir böylece oyun oynamaya daha fazla zaman bulur yani çocuğunuz çevresi ile iletişim halinde olur ve sosyalleşir.
 Zihin Gelişim eğitimi ile işitme, işittiği sese odaklanma ve hafıza kapasiteleri artar. Ders derste öğrenilir. Sınıf içerisinde öğretmene odaklanabilirler ve bu tüm derslerdeki başarısını arttırır.
 Zihin Gelişim eğitimi ile algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişir Gelecekte girilecek sınavlarda 1 soru için yaklaşık verilen süre 1 dakika civarındadır. Bir sorunun algılanamayıp 2. , 3. defa okunması demek sınavda zaman probleminin ortaya çıkması demektir. Sağ ve sol beyin loblarının dengeli gelişmiş öğrencilerin algılaması, yorumlaması, analiz ve sentez becerileri gelişeceğiden sınavlarda zaman problemi yaşamazlar.
  
Zihin Gelişim Nedir?
ZİHİN GELİŞİM EĞİTİMİ İLE ÇOCUĞUNUZDAKİ DEĞİŞİMİ İZLEMEYE HAZIR MISINIZ?
 
Zihin gelişim eğitimi alan öğrenciler;
. Özgüveni artmış,
. Zihinsel hesaplama becerileri gelişmiş,
. Kendisine inancı artmış ,
. Yeterlilik ve başarı duygusu gelişmiş,
. Sezgisel düşünme gücü artmış
. Sorun Çözme yeteneği gelişmiş birer birey olurlar
 
En önemlisi, öğrenci; Matematik ve Geometri dersi korkusu yaşamadan okul hayatını tamamlar.
56 + 28 + 41 - 36 + 17 = ? ( KaÇ sn ? !!! )
Çocuğunuzun sizden daha hızlı işlem yapmasını kabul edebilecekseniz.
 
Anne- babalar ;
Çocuğumuzun eğitimi ne zaman bir sınava girecek ise o zaman aklımıza geliyor. Çoğu zaman da geÇ kalmış olduğumuzun bile farkına varamıyoruz . Sınav yılı Çocuğumuzun Çocuk olduğunu unutuyor ve hemen özel Çalışmalara, sıkı takiplere başlıyoruz. Artık Çocuk oyun oynayamaz ve Çevresi ile iletişim kuramaz bir hale geliyor.
1980li yılları düşündüğümüzde ilköğretime başlayan öğrenciler rakamları Çok az bilebilir ama okuma yazmayı genelde bilmezdi. Saymayı ve okuma yazmayı bilen öğrenciler farklı öğrenciler kabul edilirdi.
Günümüzde ise okul öncesi eğitimin büyük bir faydası olarak öğrencilerin büyük Çoğunluğu ilköğretime başlamadan 100e kadar sayabiliyor, harfleri heceleri okul öncesinde öğreniyorlar. Şuan öğrencinin sayı sayması ona bir farklılık kazandırmamaktadır. Zamanda yolculuk yapalım 2020li yıllar Çocuğumuzun üniversite yılları olsun.2020li yıllar Türkiyede liseyi bitiren herkesin üniversite eğitimi aldığı yıllar olacak. Yani herkes üniversite mezunu olacak. Peki kim iş bulacak?
 
BİZCE, ÜRETKEN VE YARATICI OLANLAR, HIZLI DÜŞÜNEBİLENLER ÖNCELİKLİ OLACAK.
Zihin Gelişim olarak Çocuğunuzun geleceğini şekillendirmeye talibiz.
Zihin Gelişim eğitimi ile Çocuğunuzun sağ ve sol beyin loblarının dengeli gelişimi sağlanır. Sağ ve sol lobları paralel gelişen bireyler daha üretkendir, problemlerde daha fazla Çözüm yolu bulurlar.
Zihin Gelişim eğitimi ile Çocuğunuzun konsantrasyon ve dikkat becerileri gelişir. Hayatı boyunca gireceği sınavlarda işlem hatası yapmaz.
 
Zihin Gelişim eğitimi ile matematiksel işlemlere hesap makinası hızı ile cevap verir. Sınıf iÇerisinde sorulara hızlı cevap vereceği iÇin liderlik özelliği gelişir. Ödevlerini daha hızlı yapabileceği iÇin kendisine zaman ayırabilir böylece oyun oynamaya daha fazla zaman bulur yani Çocuğunuz Çevresi ile iletişim halinde olur ve sosyalleşir.
 
Zihin Gelişim eğitimi ile algılama, yorumlama, analiz ve sentez becerileri gelişir. Gelecekte girilecek sınavlarda 1 soru iÇin yaklaşık verilen süre 1 dakika civarındadır. Bir sorunun algılanamayıp 2., 3. defa okunması demek sınavda zaman probleminin ortaya Çıkması demektir. Sağ ve sol beyin lobları dengeli gelişmiş öğrencilerin algılaması, yorumlaması, analiz ve sentez becerileri gelişeceğinden sınavlarda zaman problemi yaşamazlar.
Zihin Gelişim eğitimi ile işitme , işittiği sese odaklanma ve hafıza kapasiteleri artar. Ders derste öğrenilir. Sınıf iÇerisinde öğretmene odaklanabilirler ve bu tüm derslerdeki başarısını artırır.